Whitepaper Marktonderzoek Stuurinformatie

Uit onderzoek van het Kompasteam onder Nederlandse bedrijven blijkt dat veel organisaties worstelen met de koppeling tussen beleid en uitvoering. Er worden veelvuldig beleidsplannen gemaakt, maar de uitvoering daarvan is een stuk lastiger. Kompasteam presenteert de uitkomsten in een whitepaper. En introduceert de unieke BNU-indicator.

Er worden veelvuldig plannen gemaakt in organisaties, maar de uitvoering van die plannen is een stuk lastiger uitvoerbaar. Uit onderzoek van het Kompasteam onder Nederlandse bedrijven blijkt dat veel organisaties worstelen met de koppeling tussen beleid en uitvoering. Vandaag presenteert het Kompasteam de uitkomsten van dit onderzoek in een whitepaper. Daaruit blijkt onder andere dat het bedrijfsleven enthousiast start met beleid, maar dat er gericht hulp nodig is bij de uitvoering en het nemen van beslissingen die voortkomen uit nieuw beleid. De initiatiefnemers van het onderzoek hebben dit verschijnsel aangeduid en meetbaar gemaakt met de Beleid-Naar-Uitvoering indicator (BNU®). De BNU® score van 81% toont dat beleid en uitvoering over het algemeen slecht aan elkaar zijn gekoppeld.

Informatie die nodig is om succesvol te zijn helpt om op koers te blijven. Deze informatie over de besturing van de organisatie wordt ook wel stuurinformatie genoemd. “Stuurinformatie is nodig om afgewogen beslissingen te kunnen nemen en dus succesvol te zijn!”, aldus Eldert de Jager, een van de initiatiefnemers van het Kompasteam. Samen met zijn compagnon Gerard Kuijpers helpen zij bedrijven te sturen op essentie. Als uitgangspunt hanteren zij de Methode Het Kompas ®, een tienstappenplan dat een samenhangende aanpak biedt en iedereen bij de sturing betrekt. De combinatie van het online bedrijfskompas-platform en de professionele begeleiding door gepassioneerde navigatiecoaches resulteert in organisaties die Sturen op Essentie.

Betrokkenheid bij beleid is noodzakelijk

De praktijk leert dat veel organisaties moeite hebben om stuurinformatie te verzamelen, te structureren en in te zetten voor besluitvorming. Navigatiecoach Kuijpers licht toe: “Beleid zonder betrokkenheid van collega’s wordt op de werkvloer altijd gezien als een extra belasting. Dat was de aanleiding voor ons om vanaf zomer 2019 een onderzoek te starten naar de inzet van stuurinformatie bij organisaties in Nederland. Daarvoor hebben we een vragenlijst opgesteld en uitgezet onder verschillende organisaties. We hebben de reacties van meer dan 100 respondenten verwerkt.”

De unieke BNU score® biedt een beeld van de aanpak in Nederland

“De verhouding tussen enerzijds de plannen in de beleidsfase en aan de andere kant de daadwerkelijke uitvoering ervan,  kunnen we uitdrukken in een verhouding: de Beleid-Naar-Uitvoering indicator. De BNU® bereken je door de gemiddelde score voor uitvoering te delen door de gemiddelde score voor beleid. Een lage score geeft aan dat stuurinformatie nauwelijks effectief wordt ingezet. Een score van boven de 95% laat zien dat beleid goed wordt omgezet in uitvoering”, aldus Eldert de Jager, een van de oprichters van het Kompasteam.

De BNU score geeft een goede indicatie van het onderbuikgevoel van bestuurders over gebrek aan grip en matige uitvoering van de plannen. Het is de linking pin tussen de ratio van de plannen en de emotie van de dagelijkse praktijk. In welke mate laten we ons leiden door de waan van de dag of zijn we gedisciplineerd genoeg om ons aan onze focus items te houden?

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

Het onderzoek leverde het volgende beeld op:

  1. De behoefte en bereidheid in organisaties voor het creëren van een betere besturing is hoog;
  2. Het wordt vaak als lastig ervaren om de juiste Kritieke succesfactoren ( KSF’s) te vinden bij de Missie, de Visie en het Ondernemingsplan om de focus te bepalen;
  3. Het is uitdagend om de juiste KPI’s te vinden en weten hoe daar doelen en initiatieven aan te koppelen;
  4. De beschikbare KPI-dashboards worden te weinig gezien als een echte aanzet tot actie op een afwijking;
  5. De inzet van verbeteracties is vaak geen logisch vervolg op het KPI-Dashboard. Zeer vaak wordt opgemerkt dat feedback niet leidt tot bijstelling van Visie en Ondernemingsplan;
  6. In organisaties beginnen we meestal enthousiast met maken van plannen, maar vervolgens gaat het heel stroef in de uitvoering.

Conclusie van het onderzoek

Veel organisaties houden zichzelf niet op koers. Een BNU score van 81% laat zien dat beleid en uitvoering slecht aan elkaar zijn gekoppeld. De noodzaak wordt wel gezien en daarbij worden er oplossingen ontworpen, maar de plannen worden te weinig uitgevoerd. 30% van de deelnemers aan het onderzoek geeft de eigen organisatie een cijfer van 2,5 of lager (op de schaal van 1 tot 10). Slechts rond de 10% vond van zichzelf dat ze het goed deden met een score van 4 of hoger. Het merendeel presteert dus gemiddeld.

Dit onderzoek toont aan dat de inzet van stuurinformatie bij veel organisatie nog lang niet optimaal is. Uit de antwoorden van de respondenten komt naar voren dat het management van de organisatie genoeg plannen heeft en ook wel graag aan oplossingen wil werken, maar dat het zeer lastig is om deze in de praktijk gestructureerd vorm te geven en draagvlak te creëren. “We kunnen op basis van ons onderzoek voorzichtig constateren dat de bereidheid voor het creëren van goede stuurinformatie hoog is, maar dat het door allerlei oorzaken vaak blijft hangen in de uitvoering.

Over Fenmen en Het Kompasteam

Het Kompasteam bestaat naast oprichters Eldert de Jager en Gerard Kuijpers uit een mix van ervaren professionals met ieder zijn of haar eigen expertise. De Jager is de eigenaar van Fenmen. Het Kompasteam staat klaar om bedrijven te helpen sturen op essentie. Als uitgangspunt hanteren zij de Methode Het Kompas ®, een tienstappenplan dat een samenhangende aanpak biedt en iedereen bij de sturing betrekt. De combinatie van het online Bedrijfskompas-platform en de professionele begeleiding door gepassioneerde Navigatiecoaches resulteert in organisaties die Sturen op Essentie.

DEEL ONLINE

Geïnspireerd en meer weten?

Bestel hier een van de managementboeken van Eldert de Jager

MAAK KENNIS

Met Eldert de Jager